آخرین اخبار : 

کار و فناوری (P8)

آزمون تستی کار و فناوری هشتم (پودمان 1 و 2)

از طریق لینک زیر می توانید آزمون تستی پودمان ۱ و ۲ کتاب کاروفناوری هشتم را دانلود کنید .

آزمون کتبی کاروفناوری پایه هشتم (پودمان 1و 2 )

از طریق لینک زیر می توانید آزمون کتبی پودمان 1 و 2 کتاب کاروفناوری هشتم را دانلود کنید .