آخرین اخبار : 

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم

دانش آموزان عزیز پایه هشتم از طریق لینک زیر می توانند جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم را دانلود کنند.

ـ جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم (بخش جغرافیا)

یک دیدگاه