آخرین اخبار : 

فیلم تدریس پودمان کسب و کار (کاروفناوری هفتم)

دانش آموزان عزیز پایه هفتم

می توانند از طریق لینک زیر فیلم تدریس پودمان کسب و کار را دانلود کنند .

– فیلم تدریس پودمان کسب و کار

یک دیدگاه