فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( کاروفناوری هفتم )

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر فیلم تدریس پودمان نقشه کشی را دانلود کنند . – فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( بخش 1 ) – فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( بخش 2 ) – فیلم تدریس رسم سه نما با نرم افزار در عرض ( 10 دقیقه)

جامع ترین مجموعه سوالات تستی (مطالعات اجتماعی هفتم)

دانش آموزان پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوط به سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم را که از چندین منابع جمع آوری و تهیه شده است را دانلود کنند .

جامع ترین مجموعه سوالات تستی (مطالعات اجتماعی نهم)

دانش آموزان پایه نهم می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوط به سوالات تستی مطالعات اجتماعی نهم را که از چندین منابع جمع آوری و تهیه شده است را دانلود کنند .

جامع ترین مجموعه سوالات تستی (مطالعات اجتماعی هشتم)

دانش آموزان پایه هشتم می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوط به سوالات تستی مطالعات اجتماعی هشتم را که از چندین منابع جمع آوری و تهیه شده است را دانلود کنند

نمونه سوالات خرداد ‘مطالعات اجتماعی هفتم’

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر نمونه سوالات خرداد مطالعات اجتماعی هفتم را دانلود کنید. ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی هفتم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی هفتم ( نمونه 2)

نمونه سوالات خرداد ‘مطالعات اجتماعی هشتم’

دانش آموزان عزیز پایه هشتم می توانند از طریق لینک زیر نمونه سوالات خرداد مطالعات اجتماعی هشتم را دانلود کنید. ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی هشتم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی هشتم ( نمونه 2)

نمونه سوالات خرداد ‘مطالعات اجتماعی نهم’

دانش آموزان عزیز پایه نهم می توانند از طریق لینک زیر نمونه سوالات خرداد مطالعات اجتماعی نهم را دانلود کنید. ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی نهم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی نهم ( نمونه ۲) ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی نهم ( نمونه ۳)