پاسخ تست های مطالعات اجتماعی هشتم(تا نیم سال اول)

دانش آموزان پایه هشتم می توانند از طریق لینک زیر پاسخ تست های مطالعات اجتماعی هشتم (تا نیم سال اول) را دانلود کنند .

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم

دانش آموزان عزیز پایه هشتم از طریق لینک زیر می توانند جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم را دانلود کنند. ـ جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم (بخش جغرافیا)

فیلم مربوط به وسعت قلمرو حکومت های ایران (مطالعات اجتماعی)

دانش آموزان پایه هشتم و نهم می توانید از طریق لینک زیر فیلم مربوطه به  وسعت قلمرو حکومت های ایران را دانلود کنید .  ـ فیلم مربوط به وسعت قلمرو حکومت های ایران